Πόρτα Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε. στην προσφυγή της Κύπρου για το «BBQloumi»

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε με σημερινή του απόφαση, προηγούμενη κρίση του γραφείου πνευματική ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) ότι "δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ του συλλογικού σήματος HALLOUMI, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν μόνον τα μέλη κυπριακής ένωσης, και του σήματος `BBQLOUMI` το οποίο προσδιορίζει τα προϊόντα βουλγαρικής εταιρείας".

Συγκεκριμένα, με την απόφαση που εξέδωσε σήμερα, το Γενικό Δικαστήριο "απορρίπτει την προσφυγή της κυπριακής ένωσης κρίνοντας ότι το EUIPO ορθώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημείων".

Το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει, καταρχάς, ότι "ο κίνδυνος συγχύσεως προϋποθέτει ότι τόσο τα αντιπαρατιθέμενα σήματα όσο και τα προσδιοριζόμενα από αυτά προϊόντα ή υπηρεσίες είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια".

Όσον αφορά τη σύγκριση των προϊόντων και των υπηρεσιών, το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι "δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως ως προς τα «εκχυλίσματα κρέατος» και τις υπηρεσίες εστίασης, τα οποία αφορά το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση, δεδομένου ότι δεν είναι πανομοιότυπα ούτε παρόμοια με τα προϊόντα που καλύπτει το προγενέστερο σήμα".

"Αντιθέτως", σύμφωνα με το ΓΔΕΕ, "όσον αφορά τα λοιπά προϊόντα, όπως τα τυριά, τα οποία είναι παρόμοια, σε διαφορετικό βαθμό, με τα προϊόντα που προσδιορίζει το προγενέστερο σήμα, η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως δεν μπορεί να αποκλεισθεί εκ προοιμίου".

Όσον αφορά την ομοιότητα των επίμαχων σημείων, το Γενικό Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι "αμφότερα τα αντιπαρατιθέμενα σημεία περιλαμβάνουν το στοιχείο «loumi», το οποίο έχει εγγενώς περιορισμένο διακριτικό χαρακτήρα για μεγάλο μέρος του ενδιαφερόμενου κοινού που θα το αντιληφθεί ενδεχομένως ως αναφερόμενο στο τυρί χαλλούμι".

"Δεδομένου ότι η προσοχή του κοινού θα εστιάσει περισσότερο στο πρώτο συνθετικό του λεκτικού αυτού στοιχείου, δηλαδή στο «bbq», λόγω της θέσης του, παρά στο δεύτερο συνθετικό «loumi», το τελευταίο συμβάλλει ελάχιστα στον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση. Επομένως, ο μικρός βαθμός ομοιότητας των επίμαχων σημείων δεν είναι πιθανό να συντείνει στην ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως", αναφέρει το ΓΔΕΕ.

"Επιπλέον, το εικονιστικό στοιχείο του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση το διαφοροποιεί στο μέτρο που το προγενέστερο σήμα είναι λεκτικό. Το εν λόγω εικονιστικό στοιχείο παραπέμπει περισσότερο σε μπάρμπεκιου παρά σε τυριά που παράγονται σε μεσογειακό περιβάλλον, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί κατηγορηματικά ότι τα απεικονιζόμενα τρόφιμα είναι κομμάτια από τυρί χαλλούμι", αναφέρει το ΓΔΕΕ.

Το Γενικό Δικαστήριο εξετάζει ακολούθως "τον βαθμό του διακριτικού χαρακτήρα του προγενέστερου συλλογικού σήματος και υπογραμμίζει ότι αυτός είναι ασθενής".

"Οι καταναλωτές δεν πρόκειται, πράγματι, να το συσχετίσουν με κάτι άλλο πέραν του τυριού χαλλούμι, δεδομένου ότι παραπέμπει στη γενική ονομασία αυτού του είδους τυριού και λιγότερο στην εμπορική προέλευση των προϊόντων που το προγενέστερο σήμα προσδιορίζει, καθόσον αυτά προέρχονται από μέλη της κυπριακής ένωσης ή, ενδεχομένως, από επιχειρήσεις συνδεόμενες οικονομικώς με τα εν λόγω μέλη ή με την ένωση", αναφέρει το ΓΔΕΕ.

Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο εκτιμά ότι "δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως για το ενδιαφερόμενο κοινό όσον αφορά την εμπορική προέλευση των προϊόντων που φέρουν το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση. Πράγματι, ακόμη και αν οι καταναλωτές εστιάσουν την προσοχή τους στο στοιχείο «loumi», πράγμα απίθανο δεδομένου ότι αυτό αποτελεί το δεύτερο συνθετικό, και εκλάβουν το εικονιστικό στοιχείο ως ενδεχόμενη αναφορά σε τυρί χαλλούμι ψημένο σε μπάρμπεκιου, δεν πρόκειται να συσχετίσουν τα δύο σήματα μεταξύ τους διότι, αφενός, θα συσχετίσουν στην ακραία περίπτωση το προγενέστερο σήμα με το τυρί χαλλούμι, και, αφετέρου, τα αντιπαρατιθέμενα σήματα, εξεταζόμενα συνολικά, παρουσιάζουν μικρό μόνον βαθμό ομοιότητας".

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, "το Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου Ονομαζόμενου «Χαλλούμι») είναι δικαιούχος του συλλογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης HALLOUMI, το οποίο έχει καταχωρισθεί για τυριά. Το συλλογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας ειδικός τύπος σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των μελών της δικαιούχου του σήματος οργάνωσης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. 

Βασιζόμενος στο εν λόγω συλλογικό σήμα, ο δικαιούχος του άσκησε ανακοπή κατά της καταχώρισης ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του εικονιστικού σημείου που περιλαμβάνει το λεκτικό στοιχείο «BBQLOUMI», η οποία ζητήθηκε από τη βουλγαρική εταιρία M. J. Dairies Eood, μεταξύ άλλων, για προϊόντα όπως τυριά, εκχυλίσματα κρέατος, τρόφιμα με γεύση τυριού και υπηρεσίες εστίαση".

Το ΓΔΕΕ υπενθυμίζει ότι "ο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), το οποίο είναι αρμόδιο να εξετάζει τις αιτήσεις καταχωρίσεως σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέρριψε την ανακοπή με την αιτιολογία, μεταξύ άλλων, ότι δεν υφίστατο για τους καταναλωτές κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ του εικονιστικού σημείου «BBQLOUMI» και του προγενέστερου συλλογικού σήματος HALLOUMI. Η δικαιούχος ένωση προσέβαλε την απόφαση του EUIPO ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο, αφού διαπίστωσε ότι το σήμα HALLOUMI είχε ασθενή διακριτικό χαρακτήρα καθότι ο όρος «χαλλούμι» προσδιορίζει συγκεκριμένο είδος τυριού, κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι δεν υφίστατο κίνδυνος συγχύσεως".

Τέλος, με την απόφαση της 5ης Μαρτίου 2020 , το Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου ασκήθηκε αίτηση αναιρέσεως κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου, παρατήρησε ότι το Γενικό Δικαστήριο είχε στηριχθεί στην παραδοχή ότι, σε περίπτωση ασθενούς διακριτικού χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος, η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως πρέπει να αποκλείεται αφ’ ης στιγμής αποδεικνύεται ότι η ομοιότητα των αντιπαρατιθέμενων σημάτων δεν αρκεί αφ’ εαυτής για να αποδειχθεί τέτοιος κίνδυνος. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η παραδοχή αυτή είναι εσφαλμένη, καθότι το γεγονός ότι ο διακριτικός χαρακτήρας προγενέστερου σήματος είναι ασθενής δεν αποκλείει την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο αναίρεσε την πρωτόδικη απόφαση και ανέπεμψε την υπόθεση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, προκειμένου αυτό να εξετάσει εκ νέου αν υφίσταται για τους καταναλωτές κίνδυνος συγχύσεως ως προς την προέλευση των προϊόντων που προσδιορίζει το σημείο «BBQLOUMI».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δειτε Επισης

Χωρίς απουσίες η Μακάμπι στην Ελλάδα για τα ματς με τον Παναθηναϊκό
Χαμός στην Τσέλσι-Ο 39χρονος Τιάγκο Σίλβα έκλαιγε μετά τον αποκλεισμό και ο Μαντουέκε γελούσε
Μουντιάλ 2030: Απευθείας πρόκριση για Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη
Η πολυτάραχη πορεία του βγαλμένη από ταινία του Netflix δίχως... season finale
Απεβίωσε η θρυλική μορφή της Ίντερ, Λουίς Σουάρεθ-Ο μοναδικός Ισπανός με Χρυσή Μπάλα
Η Παρί έκανε την έκπληξη και πήρε τον Λι Κανγκ-ιν
«Καθάρισε» και τον Τζέρε και... έφυγε για τους «16» του Wimbledon ο Τσιτσιπάς!
Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική ο Φαν ντερ Σαρ
Βαριές καμπάνες σε ΑΕΚ-Ποινή για σοβαρά επεισόδια, αποκλεισμός Ρόκα
Αυτή είναι η ποινή του Αθλητικού Δικαστή στον Ουάρντα για την καταγγελία για χειρονομία